Aftenmatch-sejladsbestemmelser 2017

 

Der sejles efter de i RRS 2017 - 2020 definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, klassereglerne for de deltagende klasser samt nedenstående sejladsbestemmelser.
 
Tilmelding er ikke nødvendig.
 
Signal Flag LÆndringer: Ændring af sejladsbestemmelser vil blive meddelt ved opslag i klubhuset senest 60 min. før startsignalet for første start, eller mundtligt på vandet (signalflag 'L' vises da på dommerbåden)
 
Signaler på land: Sættes på flagmasten i sejlklubbens gård.

Starttider: Hver tirsdag i perioderne:

Fra 2. maj og t.o.m 27. juni hvor første varselssignal gives kl. 19:00

Fra 8. august og t.o.m. 12. september hvor første varselssignal gives kl: 18:30.
 
Der startes kun hvis der er hjælpere til dommerbåden. Hjælpere møder ved 'Trippe' kl.18.00 i forårshalvåret, og kl. 17.30 i efterårshalvåret .


Klasseflag

Signal Flag C C: Contender   Signal Flag U  U: Yngling
Signal Flag J J: J/70   Signal Flag V V: X-79
Signal Flag E E: 606   Signal Flag W W: Sportsbåde (Melges 24, CB66, J/70) og X-79 
Signal Flag K K: Melges 24   Signal Flag 1 1: Alle ikke startede både
Signal Flag O O: OK-jolle   Signal Flag 2 2: Alle ikke startede joller
Signal Flag R R: CB66   Signal Flag 3  3: Alle ikke startede kølbåde


Andre bådklasser bedes henvende sig til dommerbåden for at få startinstrukser. 

Startorden: 
Der er ingen fast startorden. Ved generel tilbagekaldelse kan den følgende start gælde andre klasser end den/de tilbagekaldte..


Bane:
Banen er en op-ned bane, hvor mærkerne holdes om bagbord. Der vil være to topmærker, som er stangbøjer med orange eller røde flag.  Mærket længst væk fra startlinjen benyttes kun af sportsbåde (Melges 24, CB-66, J/70 og X-79). 

Startlinjen er mellem flagmasten på startfartøjet og en stangbøje med rødt eller orange flag.

Mållinjen er mellem flagmasten på startfartøjet og en stangbøje med blåt flag.

Signal Flag QVises signalflag 'Q' før eller samtidig med varselssignalet for en start, skal banen omsejles to gange. Stangbøjen i startlinien benyttes da som bundmærke og rundes om bagbord.

Baneændring: Mållinien kan løbende flyttes uden signalgivning.

Banen tilstræbes udlagt max. 2 sm fra Hellerup Havn

Startprocedure:
Varselsignal: 5. min. før start afgives 1 lydsignal, og klasseflag sættes.
Klarsignal: 4 min. før start, sættes startregelflag og der afgives 1 skud/lydsignal.
Et-minut-signal: 1. min. før start nedtages startregelflag med 1 lydsignal.
Startsignal: 0. min. Startens klasseflag nedhales med et lydsignal og varselsignal for efterfølgende start kan samtidig sættes.


Efterfølgende sejladser startes umiddelbart efter afslutning af foregående sejladser.

Antal sejladser:
Afpasses efter forholdene. Vises signalflag 'H' på dommerbåden ved måltagning, er der ikke flere sejladser den aften.

Tidsbegrænsning:
Alle starter har er tidsbegrænsning på 60. min. Både der går i mål senere end 15 min. efter første båd i dens klasse, vil blive noteret 'ikke fuldført'. 

Protesttid:
45 min. regnet fra sidste båd i mål. Protester skal anmeldes til dommerbåden umiddelbart efter målgang. Protester kan behandles efter sejladsen eller den efterfølgende tirsdag.

Præmier:
Der uddeles præmie for hver 5. fuldførende (i mere end halvdelen af sejladserne) både i hver klasse. Der skal være min. 3 deltagere i klassen før der uddeles en præmie.

Præmieoverrækkelse sker snarest muligt efter sejladserne i klubhusets restaurant. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder Hellerup Sejlklub. For klasser med protest kan præmieuddelingen udsættes til kommende tirsdag.